راپل و فرود از آن یک ورزش مفرح و درعین حال یک آموزش خاص درجهت امداد رسانی و نظامی به منظور کمک رسانی است .
در راستای افزایش سطح خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد رضایتمندی ،پروژه مسقف سازی قطعه 2 صالحین سازمان بهشت شهدا آغاز و در مرحله ساخت اسکلت فلزی می باشد .
در راستای افزایش سطح خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد رضایتمندی ،پروژه مسطح سازی قطعه صالحین سازمان بهشت شهدا آغاز شد.
پروژه ساختمان اداری
ساخت مرکز فرهنگی گلزار شهدای ملار