آشنایی با سازمان بهشت شهدای ملارد

آشنایی با سازمان بهشت شهدای ملارد
براساس بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ، ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل درگذشتگان و مراقبت وانتظام آنها از وظایف شهرداریهاست و نظارت بر آن بر اساس بند ۲۱ ماده ۷۱ قانون شوراها برعهده شورای اسلامی شهر می باشد. به استناد این قانون ساز مان بهشت شهدا در محل سومین قبرستان شهر کهن ملارد در جوارا امام زاده ابراهیم شروع بکار نموده و در حال طرح ریزی و توسعه برای خدمات دهی بهتر به شهروندان محترم می باشد .
شماره های تماس سازمان بهشت شهدای شهر ملارد
021 - 65 99 69 99
021 - 65 99 69 98