مراحل تدفین متوفی

 مراحل تدفین متوفی

1-  ابتدا جهت دريافت گواهي فوت به پزشك يا بيمارستان مربوطه و يا پزشكي قانوني در صورت علت غير طبيعي فوت مراجعه مي‌نماييد.
2-  پس از دريافت گواهي فوت جهت حمل متوفي با شماره تماس سازمان بهشت شهدا جهت هماهنگی آمبولانس تماس حاصل فرمایید
 پس از انجام مراحل حمل متوفي و تحويل آن به سردخانه بهشت شهدای شهر ملارد  بستگان جهت انجام مراحل اداري به واحد  متوفیات مراجعه نموده و با تعيين قبور و خدمات و محاسبه پرداخت صورتحساب مجوزهاي مربوط به شستشو و تدفين صادر مي‌گردد.
 پس از اتمام مراحل شرعي و عرفي تغسيل ، تكفين و انجام نماز ميت، متوفي به قطعات مورد نظر جهت دفن منتقل مي گردند.
3-  خدمات اكو ومداح با هماهنگی قبلی در واحد متوفیات در محل قطعات مورد نظر مستقر بوده و با همكاري مسئولين قطعه مورد نظر ، متوفي دفن گرديده و پس از انجام مراحل همسطح سازي قطعه و ايجاد فضاي سبزو انجام خدمات لازم،  سنگ قبور درگذشتگان نصب مي‌گردد.
4-  در صورتيكه صاحبين متوفي بخواهند درگذشتگان خودرا جهت دفن به شهرستان اعزام كنند آمبولانس هاي  بخش خصوصي مستقر در سازمان امر فوق را انجام مي دهند.