معرفی سازمان

بهشت شهدای شهرستان ملارد تنها گورستان فعال شهر ملارد ، يكي از سازمانهاي خدماتي و تحت پوشش حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري ميباشد كه با وجود اساسنامه و آيين نامه هاي مالي و اداري مصوب، با  نظارت هيئت مديره اداره مي‌شود.
از سويي ديگر روند رو به رشد شهرنشيني و رشد وتوسعه شهرملارد و وجود  تنها يك گورستان در اين شهر اهميت اين سازمان را در برنامه ريزيهاي شهري دوچندان نموده، است.
از سويي ديگر سازمان بهشت شهدای شهرستان ملارد به دليل عدم اختصاص هر گونه بودجه اي از شهرداري و ساير سازمانها و نهادها و استقلال مالي مجبور به ايجاد راهكارهايي مناسب جهت ايجاد درآمد بوده به طوري كه منجر به اداره سازمان گردد.
لذا پس از اخذ مجوز قانوني از محل فروش قبور در قطعات خصوصي و مقابر خانوادگي و انجام بخشي از فعاليتهاي بازرگاني شامل فروش گل و اجاره غرفه ها درآمدهاي مربوطه را تحصيل مي‌نمايد.