اهداف سازمان بهشت شهدای ملارد

اهداف سازمان  بهشت شهدای ملارد

 اهداف سازمان  بهشت شهدای ملارد طبق اساسنامه به شرح ذيل است:
الف: برنامه ريزي و تعيين خط مشي در امور مربوط به گورستانهاي شهر ملارد.
ب:  ايجاد و توسعه و يا نظارت بر احداث و توسعه گورستانهاي مورد نياز با هماهنگي سازمانهاي ذيربط.
ج:  بهره برداري و يا نظارت بر طرز استفاده از گورستانهاي  احداث شده  و انتظام امور گورستانهاي واقع در شهر.
د:  انجام ترتيبات لازم جهت حمل، تغسيل، تكفين، تدفين و  انجام مراسم و تشريفات مذهبي اموات مسلمين.

موضوع سازمان  بهشت شهدا

سازمان جهت نيل به اهداف فوق اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي‌نمايد:
1-    تهيه آمار و اطلاعات مربوط به متوفيات و ارتباط با مراكز اطلاعاتي.
2-     ارتباط و همكاري و مشورت  با مراكز علمي و پزشكي و سايرسازمانها و اشخاص ذيربط.
3-     تملك اراضي و املاك مجاز جهت تأمين نيازهاي سازمان  بهشت شهدای ملارد در قالب قوانين مربوطه.
4-     اعلام نظر در خصوص استعلامهاي مراجع در ارتباط با اهداف سازمان بهشت شهدا .
5-     احداث ابنيه و تأسيسات مورد نياز گورستانهاي عمومي مسلمين از طريق اماني يا پيمانكاري.
6-     نظارت بر احداث ابنيه و تأسيسات ساير سازمان.
7-     تدوين آيين نامه هاي مربوط به انتظام امور سازمان .
8-     ايجاد مؤسسات و شركتهاي وابسته جهت تحقق اهداف سازمان كه با اصول بازرگاني اداره مي‌شوند.

موارد فوق از بهشت‌ شهدا يك‌ سازمان‌ اجتماعي‌، سياسي‌، مذهبي‌ ساخته‌ است‌ كه‌ وظايف‌ آن‌ متأثر از موارد ذكرشده‌ است.

اركان سازمان بهشت شهدای ملارد

ماده 9 :  اركان سازمان  بهشت شهدای ملارد عبارتند از:

الف:  شوراي سازمان بهشت شهدای ملارد
ب:  هيئت مديره
ج:  مديرعامل
د:  بازرس ( حسابرس).